banner ad

Konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2014

16 czerwca 2014

konkurs-opowiadanie-przeklad
Organizatorzy tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania zorganizowali konkurs translatorski. Uczestnicy konkursu na najlepszy przekład opowiadania mogą wybierać spośród sześciu utworów dostępnych w różnych językach. Wśród wyznaczonych przez organizatora tekstów znalazły się opowiadania autorów piszących po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, islandzku, norwesku i koreańsku.

Aby otrzymać opowiadania w językach oryginalnych, należy wysłać zgłoszenie (imię i nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org. Termin przesyłania gotowych tłumaczeń upływa 31 lipca.

Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł, w tym I nagroda to 1500 zł, II nagroda ? 1000 zł a zdobywca III miejsca otrzyma 500 zł. Do udziału w konkursie zaprasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator jubileuszowego, 10. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który odbędzie się w dniach 1?5 października 2014 roku we Wrocławiu. Tam też poznamy nazwiska laureatów.

Poniżej możecie zapoznać się z regulaminem konkursu:

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2014 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO.
2. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, niemiecki, hiszpański, islandzki, norweski, koreański) na język polski.
3. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.
4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.
5. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia (imię, nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org.
6. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe. Zabrania się publikacji tekstów lub ich fragmentów, oryginalnych i w polskim przekładzie, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku bez zgody organizatora konkursu i autora tekstu.
6. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org. W treści listu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefon kontaktowego.
7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz ze przekazaniem na rzecz Towarzystwa Aktywnej Komunikacji autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia; do e-maila należy zatem dołączyć pisemną zgodę na publikację przekładu i rezygnację z honorarium za ewentualną publikację (wpisane do maila lub umieszczone w oddzielnym pliku).
8. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.
9. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł brutto, w tym:
I nagroda ? 1500 zł brutto
II nagroda ? 1000 zł brutto
III nagroda ? 500 zł brutto
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.
10. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tematy: , ,

Kategoria: literackie