banner ad

Regulamin konkursów na Facebooku, Twitterze, Instagramie

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych na naszych oficjalnych profilach na Facebooku, Twitterze i Instagramie.
2. Organizatorem konkursów jest portal Booklips.pl.
3. Facebook, Twitter i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach swojego serwisu.
4. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Uczestnicy konkursu

1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym, na którym odbywa się konkurs; chodzi o Facebook, Twitter lub Instagram (z zastrzeżeniem, że z Facebooka, Twittera i Instagrama mogą korzystać jedynie osoby od 13 roku życia),
c) zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości,
d) spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie i/lub bezpośrednio w danym konkursie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora, a także osoby, które należą do najbliższych członków jego rodziny, i ci, którzy bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przygotowaniu konkursu.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające zadanie lub odpowiedź na pytanie konkursowe.
2. W przypadku wygranej Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na profilu Booklips.pl na Facebooku, Twitter lub Instagram (w zależności od tego, na której platformie konkurs się odbył).
3. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
4. W celu odebrania nagrody rzeczowej uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora następujących danych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
d) adres do wysyłki nagrody,
e) numer telefonu komórkowego.
5. Przesłanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez serwis Booklips.pl (lub producenta/wydawcę nagrody) wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami RODO i polityką prywatności strony. Administratorem danych jest Artur Maszota, wydawca serwisu Booklips.pl, adres: ul. Rozewska 23/3, 81-055 Gdynia.

IV. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych. W przypadku naruszenia regulaminu portalu Facebook / Twitter / Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonego naruszenia w ciągu 24 godzin.
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisów Facebook, Twitter, Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.