banner ad

Regulamin konkursów

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursach organizowanych na stronie Booklips.pl:

1. Organizatorem konkursu jest portal Booklips.pl we współpracy z zaufanymi partnerami (każdorazowo są wymienieni w danym konkursie, zazwyczaj są to wydawcy). Administratorem danych jest Artur Maszota, wydawca serwisu Booklips.pl, adres: ul. Rozewska 23/3, 81-055 Gdynia.

2. W konkursach może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
– zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości,
– nie jest współpracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą bezpośrednio uczestniczącą w organizacji i przygotowaniu konkursu,
– spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie i/lub bezpośrednio w danym konkursie.

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające odpowiedzi na pytania konkursowe.

4. Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

5. Zwycięzcy w konkursach zobowiązują się przesłać organizatorowi adres, na który wysłana zostanie nagroda. Nagrody wysyła organizator konkursu lub jego partner.

6. Nagrody wysyłane są jedynie na terenie Polski.

7. Wzięcie udziału w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności portalu i oznacza też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Booklips.pl oraz partnerów konkursu w celach konkursowych, zgodnie z przepisami RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 30 maja 2018 roku.