Zostań ilustratorem nowej książki Justyny Bargielskiej

12 listopada 2014

narysuj-bargielskiej
Biuro Literackie zaprasza do udziału w konkursie, w którym główną nagrodą będzie zilustrowanie książki dla dzieci Justyny Bargielskiej „Siedem pierwszych przygód Rozalii Grozy” oraz 2500 zł. Publikacja z udziałem laureata konkursu zaprezentowana zostanie podczas 20. jubileuszowego Portu Literackiego w kwietniu 2015 roku oraz w ramach „Wakacji z książkami” w Gdańsku, Kołobrzegu oraz Świnoujściu.

„Do udziału w konkursie zapraszamy szczególnie laureatów i uczestników projektu Komiks wierszem oraz przedsięwzięć realizowanych przez Biuro Literackie w poprzednich latach wraz z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Nadesłane prace oceni jury w składzie: Justyna Bargielska, Artur Burszta oraz Iwona Chmielewska. Pierwszą przygodę Rozalii Grozy otrzymać można, pisząc na adres astraczek@biuroliterackie.pl. Warto się pospieszyć, ponieważ termin nadsyłania prac jest krótki i mija 30 listopada” – zachęcają organizatorzy.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie poniżej:

I. Zadanie konkursowe
Zadaniem jest zilustrowanie pierwszego rozdziału książki Justyny Bargielskiej ?Siedem pierwszych przygód Rozalii Grozy?, który można otrzymać pisząc na adres astraczek@biuroliterackie.pl.

II. Organizator i czas trwania konkursu
II.1. Organizatorem Konkursu jest Biuro Literackie zwane dalej Wydawcą.
II.2. Konkurs rozpoczyna się 11 listopada 2014 roku i trwa do 30 listopada 2014 roku.
II.3. Konkurs ma charakter otwarty.

III. Zakres opracowania i warunki techniczne
III.1. Ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką. Twórca może wkomponować je w tekst, jeśli uważa, że jest to konieczne do pokazania jego koncepcji, ale graficzne wykorzystanie tekstu nie stanowi warunku udziału w konkursie.
III.2. Pracę należy zapisać w formacie pdf i wysłać na adres astraczek@biuroliterackie.pl.
III.3 Uczestnik konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przedstawionych do konkursu dzieł.

VI. Wybór najlepszego projektu
VI.1. Spośród nadesłanych prac jury w składzie: Justyna Bargielska, Artur Burszta i Iwona Chmielewska wybierze jedną, z której autorem wydawca podpisze umowę na zilustrowanie całej książki. Otrzyma on również honorarium w wysokości 2500 zł brutto.
VI.2. Jury zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyłonienia zwycięzcy w przypadku niskiego poziomu prac konkursowych.
VI.3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

V. Prawa Wydawcy
V.1. Wydawca zastrzega, iż z chwilą przyznania nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
prawa do powielania utworu w całości lub części w formie każdego rodzaju druku, odpłatnego lub bezpłatnego
rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
prawa do utrwalania w pamięci komputera wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego prezentowania,
wyświetlania, najmu, dzierżawy;
prawa do publicznej prezentacji utworu całościowego lub częściowego, a w szczególności w księgarni lub z okazji targów, wystaw, forów, festiwali;
prawa do przerabiania i przetwarzania utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów, podziału i tłumaczeń w innym języku, przenoszenia na inne formy warsztatowe i eksploatacji w tych formach;
prawa do każdej eksploatacji księgarskiej oraz do sprzedawania, wynajmowania i wypożyczania do zarobkowego lub niezarobkowego pokazu w księgarniach lub innych publicznych miejscach;
prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej
obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych także łączenia z innymi dziełami;
prawa do wydania ?insertów? z utworem/utworami powstałymi na podstawie utworu;
prawa do publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet
prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
V. 2 Wydawcy przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

Tematy: , , , ,

Kategoria: literackie